Политика за зажита на личните данни

Политика за защита на лични данни

Тази Политика за защита на лични данни посочва лични данни, които се събират и съхраняват от крайните потребители в базите данни чрез използването на Уеб страниците k-eye.me от дружество KWG ltd. KWG като доставчик на Уеб страници (по-нататък – „Ние”) е ангажирано да защитава Вашите лични данни онлайн. Моля, прочетете следното, за да разберете каква информация ние събираме от Вас (по-нататък – „Потребител” или „Краен потребител”) и начините, по които използваме тази информация. В случай, че имате въпроси относно нашата Политика за защита на лични данни, моля пишете ни на info@kwg.bg

Моля, прочетете настоящата Политика за защита на лични данни внимателно. С получаването на достъп до или използването на нашите Уеб страници, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с условията на тази Политика за защита на лични данни, както и с Условията за ползване на нашите Уеб страници и че се съгласявате със събирането на видовете Ваши лични данни, за целите, както са посочени по-долу, и че разбирате и се съгласявате с предоставянето на Ваши събрани лични данни до трети страни, включително но не само. В случай, че не сте съгласни с горното, излезте от страницата и не посещавайте и не използвайте Уеб страниците.

Настоящата Политика за защита на лични данни може да бъде изменяна по всяко време чрез публикуването на промените в раздел „Политика за защита на лични данни” на нашите Уеб страници. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. Всеки потребител трябва периодично да преглежда тази страница и да се осведомява за промени в Политиката за защита на лични данни. В случай, че продължите да използвате тези Интернет страници и след като промените влязат в сила, Вие се съгласявате и приемате всички условия на изменената Политика за защита на лични данни.

Ние събираме два вида информация във връзка с потребителите на нашите Уеб страници: Информация, която идентифицира лицето (Лични данни) и Информация, която не идентифицира лицето (Данни, които не са лични).

Информация, която идентифицира лицето (Лични данни) са тези данни, които идентифицират или могат да идентифицират определен Краен потребител, т.е. това са лични данни по смисъла на закона. Когато се ангажирате с определени дейности на Уеб страниците, като например създавате свой профил, поръчвате продукт или услуга от нас или нашите партньори, предоставяте и/или публикувате информация в дискусионни форуми, участвате в игра или лотария, спонсорирани от нас или нашите партньори, попълвате анкета, публикувате рецензия, изпращате на нас или на нашите партньори информация при обратна връзка, искате информация относно нашите услуги, представяте договор за партньорство, кандидатствате за работа, публикувате видео или се регистрирате за специални предложения от трети страни чрез Уеб страниците (наричани по-нататък заедно „Дейности, позволяващи идентификация”), ние може да изискаме от Вас да предоставите определена информация за себе си. Вие сами избирате дали да участвате в Дейност, позволяваща идентификация. Ако обаче изберете да участвате в такава, можем да изискаме от Вас да ни предоставите определени лични данни, като например Вашите собствено и фамилно име, пощенски адрес (включително пощенски код), адрес на електронна поща, телефонен номер и дата на раждане. В зависимост от дейността, част от данните, които изискваме, са посочени като задължителни, а друга част – като доброволни. В случай че не предоставите задължителните данни, които определена дейност изисква, няма да имате право да вземете участие в дейността.

Ние използваме Информация, която идентифицира лицето (Лични данни), за да Ви предоставим продукти и услуги, да организираме лотарии и конкурси, да увеличим използването на тези Уеб страници, да подобрим маркетинговите и промоционалните си дейности, да анализираме използването на Уеб страниците, да подобрим предлаганите продукти и услуги и да усвоим Вашия опит с трети лица, както е посочено в т. 3 от настоящата Политика за защита на лични данни.

Например, ако изпратите имейл до нашия отдел за обслужване на клиенти, ние може да използваме Вашите коментари и информация при обратна връзка с цел да уведомим други лица за нашите услуги, както и може да публикуваме Вашия коментар в нашите маркетингови материали или на Уеб страниците ни. В допълнение, ако използвате нашите Уеб страници, за да изпратите информация или продукт на друг човек, ние може да съхраним Вашите личните данни, както и личните данни на който и да е получател на такава информация. Ние може да използваме информацията за контакт с това друго лице, за да може той да прегледа и приеме Вашия подарък или да получи достъп до информацията, която Вие сте поискали и ние сме изпратили. Ние може също така да използваме Информация, която идентифицира лицето (Лични данни), за да се справим с проблем, да разрешим спор, да изпълним административна задача, да се свържем с Вас, да изпълним договора си с Вас, включително и Условията за ползване на нашите Уеб страници и настоящата Политика за защита на лични данни, да спазим приложимото право и да осъществяваме сътрудничество в дейността на правоохранителните органи.

Информация, която не идентифицира лицето (Данни, които не са лични) са данни, които не и не могат да се използват за идентифициране на определен краен потребител. Този вид информация включва например Унифицираният локатор на ресурси („URL”) на уеб страниците, които сте посетили преди да влезете на нашите Уеб страници, URL адрес на уеб страницата, която посетите след като излезете от нашите Уеб страници, типът браузър, който използвате, и Вашия IP адрес. Когато Вие посещавате нашите Уеб страници, ние и/или нашите оторизирани Трети страни - Доставчици на услуги и Рекламодатели, може автоматично да събираме/събират такава информация посредством използването на електронни инструменти като Бисквитки и други интернет маркирания (“web beacons”) или посочване („тагване”) на пиксели, както са описани в т. 4 и 8 от настоящата Политика за защита на личните данни.

Ние използваме информация, която не идентифицира лицето за отстраняване на проблеми, администриране на Уеб страниците, анализиране на тенденциите, събиране на демографска информация, спазване на приложимото право и осъществяване на сътрудничество в дейността на правоохранителните органи. Ние може също така да споделяме тази информация с нашите оторизирани Трети страни - Доставчици на услуги и Рекламодатели, с цел да определим цялостната ефективност на нашите онлайн реклама, съдържание и програмиране.

Ние няма да споделяме Вашите Лични данни с трети лица, освен в случаите, посочени по-долу:

Ние може да споделяме Вашите данни с нашите Партньори. Периодично ние представяме предложения от определени търговци (наричани по-долу „Партньори”), които, като част от офертата, изискват информация за клиентите на Колектива, които са закупили услугата, с цел улесняване на закупуването. В тези случаи ние споделяме някои от Личните Ви данни с нашите Партньори. Споделянето на тази информация позволява на Партньорите, ако желаят, да търгуват директно с Вас, освен ако Ви еизрично не възразите на споселянето на Ваша информация с Партньори за маркетингови цели, което можете да направите като ниизпратите имейл на info@kwg.bg с OPT OUT в предмета на имейла. Въпреки това, ние ще споделяме Лични данни с Партньорите само ако Вие се включите в Дейност, позволяваща идентификация, и само с Партньора, който участва в тази дейност. Ние не отговаряме за действията на нашите Партньори. Ние ги информираме, че имат право да се свързват с Вас само за целите на дадената промоция на Колектива, но ние не носим отговорност за действията на Партньорите ни и те не са под наш контрол. Ние може да споделяме Вашите данни с оторизирани Трети страни - Доставчици на услуги. Ние предоставяме услуги и продукти чрез трети страни. Тези „Трети страни - Доставчици на услуги” изпълняват функциите си от наше име, като например изпращат и разпространяват нашите административни и промоционални имейли. Ние споделяме Вашите лични данни с тези доставчици на услуги с цел изпълняване на поръчки, доставка на пакети, изпращане на поща или електронна поща, организиране на лотарии или игри, премахване на повтаряща се информация от списъка на клиентите, анализ на данни, предоставяне на маркетингово съдействие, предоставяне на резултати от търсене и връзки, плащане с кредитна карта, опериране с Уеб страниците на kwg.bg, отстраняване на възникнали проблеми иобслужване на клиенти. Ние може също така да събираме лични данни от дружества и индивидуални търговци („Партньори”), с които имаме бизнес отношения и може да споделяме Вашите данни с Доставчици на услуги с цел изпълнение на административните ни задачи. Например, когато поръчвате услуга, ние разкриваме данните на Вашата кредитна карта на банката издател на картата, за да потвърди плащането на услугата , а където е приложимо, разкриваме Вашия адрес на доставчика за целите на доставката. По същия начин, ние може да разкрием данни за Партньора на нашата банка, за да може да извърши плащането. Ние окуражаваме нашите Партньори и Трети страни . Доставчици на услуги да приемат и публикуват политики за защита на личните данни. Въпреки това, използването на Личните Ви данни от тези лица се регулира от политиките за защита на лични данни на тези лица и не подлежи на контрол от наша страна.

Ние може да използваме Вашите данни в случай на сделка по прехвърляне. Като във всеки друг бизнес, ние бихме могли да се слеем с или влеем в друго дружество. В такъв случай, дружеството правоприемник ще се сдобие с информацията, която ние съхраняваме, включително и Личните данни. Независимо от това, Личните данни ще продължат да бъдат предмет на регулиране от Политиката за защита на личните данни..

Ние може да използваме Вашите данни за нашата или на други лица защита. Ние си запазваме правото да разкрием информация относно Вас, ако това се изисква по силата на закон и преценим, че разкриването е необходимо с оглед на защитата на нашите права и/или е необходимо, за да се съобразим със съдебно производство, съдебна заповед или юридическо действие, насочено към нашите Уеб страници; да приведем в действие или да приложим тази Политика за защита на лични данни, Условията за използване на нашите Уеб страници или други договори; или да защитим правата, собствеността или безопасността на Уеб страниците, техните Потребители и други.

Прехвърляне на данни до ЕС и трети страни: Ние може да предоставяме лични данни до страни от ЕС и трети страни.  При такива прехвърляния на данни, ние винаги ще се съобразяваме и спазваме приложимото законодателство за защита на личните данни.

Ние може да разкрием или споделим данни, които не са лични с Партньори, Съдружници и Рекламодатели, в и извън територията на България. Например, може да споделим демографска информация (без тя да включва Лични данни) с „Трети лица - Рекламодатели” или „Трети лица - Рекламни агенции” и други лица, както е посочено по-долу:

Ние използваме Трети лица - Рекламни агенции, които обслужват рекламите, които виждате, когато посетите нашите Уеб страници. Тези агенции може да използват данни, които не са лични, относно Вашите посещения на тези и други уеб страници, като използват мрежови тагове с цел да предоставят реклами на стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Ние също така използваме Трети страни - Доставчици на услуги, които да проследяват и анализират статичстическите данни от нашите Потребители, да администрират нашите Уеб страници и да подобряват постоянно тяхното качество. Моля, имайте предвид, че това не са лични данни, а са само общи справки за дейността на нашите Потребители. Тези данни се събират от наше име, те са наша собственост и ние ги използваме.

Ние приемаме сериозно сигурността и вземаме многобройни предпазни мерки за защита на личните данни. Вие получавате достъп до личните си данни на нашите Уеб страници посредством парола и Вашия имейл адрес. Тази парола се криптира. Препоръчваме ви да не споделяте паролата си с никого. В допълнение, Вашите лични данни се съхраняват на защитен сървър, до който само избрани служители и доставчици имат достъп. Ние използваме Secure Socket Layer (SSL) криптиране на определена информация (като например данните за кредитни карти) с цел да защитим личните Ви данни така както са ни изпратени.

За съжаление, изпращането на данни по Интернет или посредством безжична мрежа не може да бъде 100 % сигурно. В резултат на това, ние използваме търговски разумни мерки за защита на данните и се стремим към сътрудничество с дружества, които правят същото, но не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени на или от Уеб страниците и не носим отговорност за действията на трети страни, които може да получат такава информация.

Ние събираме два вида информация във връзка с потребителите на нашите Уеб страници: Информация, която идентифицира лицето (Лични данни) и Информация, която не идентифицира лицето (Данни, които не са лични).

Ние използваме информация, която не идентифицира лицето за отстраняване на проблеми, администриране на Уеб страниците, анализиране на тенденциите, събиране на демографска информация, спазване на приложимото право и осъществяване на сътрудничество в дейността на правоохранителните органи. Ние може също така да споделяме тази информация с нашите оторизирани Трети страни - Доставчици на услуги и Рекламодатели, с цел да определим цялостната ефективност на нашите онлайн реклама, съдържание и програмиране.


Ние няма да споделяме Вашите Лични данни с трети лица, освен в случаите, посочени по-долу:

Бисквитки За да улесним и персонализираме опита Ви с Уеб страниците, ние съхраняваме бисквитки на Вашия компютър. Бисквитка е малък текстов файл, който се съхранява на компютъра на даден Потребител с цел създаване на архив и съдържа информация за този Потребител. Използваме бисквитки, за да Ви спестим време при използването на Уеб страниците, да ни напомня кой сте и да следи и набелязва интересите на Потребителя, като целта е бъде предоставен персонализиран опит. Бисквитките ни помагат също така да събираме от Вас данни, които не са лични, сред които какви страници сте посещавали и върху кои връзки сте кликвали. Използването на тази информация ни помага да създадем по-дружелюбен за всички посетители опит. Освен това, може да използваме Трети лица - Рекламни агенции за поставянето на реклами на нашите Уеб страници. Като част от предоставяните от тях услуги, те може да поставят отделни бисквитки на всеки компютър. Ние нямаме достъп или контрол върху тези бисквитки. Настоящата политика за защита на лични данни се прилага по отношение единствено на бисквитките от нашите Уеб страници и не се прилага за използваните бисквитки от който и да е Рекламодател. Повечето браузъри автоматично приемат бисквитките, но Вие може да имате възможност да промените настройките на браузъра и така да откажете бисквитките. Моля, имайте предвид, че ако откажете или изтриете тези бисквитки, някои части от нашите Уеб страници може да откажат да работят нормално.

Други устройства за проследяване. Ние може да използваме други индустриални стандартни технологии като тагове на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”), за да проследим как Вие използвате нашите Уеб страници и промоции или можем да позволим на Трети страни - Доставчици на услуги да използват тези устройства от наше име. Таговете на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”) са малки графични изображения, разположени на отделни части от нашите Уеб страници или в имейлите ни и ни позволяват да разберем дали сте извършили определено действие. Когато получите достъп до тези страници или отворите или кликнете върху имейл, таговете на пиксели или други интернет маркирания (“web beacons”) изпращат уведомление (което не съдържа лични данни) за това действие. Таговете на пиксели ни позволяват да разберем по-добре поведението на потребителите и изчислим посетителския трафик на нашите Уеб страници и ни дава представа за промоциите ни и изпълнението им. Можем също така да използваме тагове на пиксели и други интернет маркирания (“web beacons”), които нашите Съдружници и/или маркетингови Партньори ни предоставят за същите цели.

 

telescopite.com

telescopite.com е специализиран магазин за продажба на телескопи, бинокли, микроскопи и аксесоари за тях.

Свържете се с нас

0898828212
info@telescopite.com